COMISSIÓ INTERNA DE CONFLICTES INTERNS

La Comissió Interna de Conflictes (CIC) és un òrgan paritari i col·legiat la missió del qual és l'anàlisi i intervenció en situacions de conflictivitat en el treball dins del Departament de Salut de la Plana, sense interferir en els procediments legalment establerts per tractar situacions en les quals pogués haver incorregut en falta disciplinària o en il·lícit penal i emetent informe amb recomanacions que s'elevaran a la persona responsable del centre en què es genere el conflicte.

Per al compliment del deure de confidencialitat, el personal deu plantejar el seu conflicte a la Comissió, seguint aquest procediment:
•    S'emplenarà i registrarà d'entrada (en el Registre General) l'Annex I, model de sol·licitud d'actuació, dirigida a la Presidència de la Comissió de Gestió Interna de Conflictes.
•    La sol·licitud d'actuació haurà d'anar acompanyada d'un SOBRE TANCAT que contindrà:
          -    Relat dels fets (Annex II)
          -    Model de consentiment (Annex III): quan la sol·licitud d'actuació estiga feta per persona diferent a l'afectada pel conflicte,
         -    Qualsevol altra documentació relacionada amb els fets a investigar que es desitge aportar.

•    Des de l'entrada en el Registre del Departament es remetrà, per a la seva tramitació amb caràcter d'urgència, en un termini màxim de 48 hores a la Presidència de la Comissió de Gestió Interna de Conflictes.

Els models de documents que poden ser descarregats són els següents:

•  Annex I. Model de sol·licitud d'actuació.

•  Annex II. Relat dels Fets.

•  Annex III. Model de Consentiment.

Hi ha disponible una adreça de correu electrònic de contacte: cgic_hlp@gva.es

______________________________________________________________________________________________________

 

La Comisión Interna de Conflictos (CGIC) es un órgano paritario y colegiado cuya misión es el análisis e intervención en situaciones de conflictividad en el trabajo dentro del Departamento de Salud de la Plana, sin interferir en los procedimientos legalmente establecidos para tratar situaciones en las que pudiera haberse incurrido en falta disciplinaria o en ilícito penal y emitiendo informe con recomendaciones que se elevarán a la persona responsable del centro en que se genere el conflicto.

 

Para el cumplimiento del deber de confidencialidad del personal interesado en plantear su conflicto a la Comisión, está previsto el siguiente procedimiento de inicio:

  • Se cumplimentará y registrará de entrada (en el Registro General) el Anexo I, modelo de solicitud de actuación, dirigida a la Presidencia de la Comisión de Gestión Interna de Conflictos.
  • La solicitud de actuación deberá ir acompañada de un SOBRE CERRADO que contendrá:           
  • Relato de los Hechos (Anexo II)                                                    
  • Modelo de Consentimiento (Anexo III): cuando la solicitud de actuación sea hecha por persona distinta a la afectada por el conflicto,
  • Cualquier otra documentación relacionada con los hechos a investigar que se desee aportar.
  • Desde la entrada en el Registro del Departamento se remitirá, para su tramitación con carácter de urgencia, en un plazo máximo de 48 horas a la Presidencia de la Comisión de Gestión Interna de Conflictos.

Los modelos de documentos que pueden ser descargados son los siguientes:

 

Hay disponible una dirección de correo electrónico de contacto: cgic_hlp@gva.es