Presentación Presentación

El Departament de Salut de la Plana ofereix assistència sanitària Primària en 33 municipis a través d'un Hospital Universitari, 14 Centres de Salut, 29 Consultoris Auxiliars i tres Consultoris d'Estiu. L'Hospital Universitari de la Plana és el centre hospitalari de referència per a tota la seua àrea d'influència i està ubicat  en la ciutat de Vila-real. L'Atenció Especialitzada es realitza a través de les Consultes Externes de l'Hospital Universitari de la Plana i de les consultes de medicina especialitzada disponibles en el Centre d'Especialitats Mare de Déu de Gràcia de Vila-real, així com en els centres de salut dels municipis de Borriana, la Vall d'Uixó i Onda.

 

El Departament de Salut de la Plana ofrece asistencia sanitaria Primaria en 33 municipios a través de un Hospital Universitario, 14 Centros de Salud, 29 Consultorios Auxiliares y tres Consultorios de Verano.

El Hospital Universitario de la Plana es el centro hospitalario de referencia para toda su área de influencia y está  ubicado en la ciudad de Vila-real.

La Atención Especializada se realiza a través de las Consultas Externas del Hospital Universitario de la Plana y de las consultas de medicina especializada disponibles en el Centro de Especialidades Virgen de Gracia de Vila-real, así como en los centros de salud de los municipios de Burriana, la Vall d'Uixó y Onda.

Departamento de salud Departamento de salud

Benvinguts al Departament de Salut de la Plana. A través de la nostra pàgina web (www.laplana.san.gva.es) volem establir un canal de comunicació interactiu, directe i bidireccional dirigit tant als ciutadans com als professionals sanitaris que conformen esta àrea sanitària localitzada en les comarques de la Plana Baixa i Alt Millars.

La gerència del Departament de Salut de la Plana inicia el seu camí amb una aposta ferma per  tornar la sanitat al públic, per democratitzar el sistema sanitari i per recuperar els drets dels ciutadans, garantint una sanitat pública, universal i de qualitat.

El nostre objectiu és reforçar l'actual estructura sanitària  per a preparar-la de cara al present i al futur per mitjà d'una sanitat inspirada en tres grans pilars: L'Atenció Primària, l'Atenció a la Cronicitat i la Humanització de l'Assistència. L'AtencióPrimària és la porta d'accés al sistema sanitari i en el Departament de Salut de la Plana es garantix a través d'una xarxa assistencial formada per 14 centres de salut, 29 consultoris auxiliars i més de 500 professionals. En este primer escaló volem potenciar les polítiques de prevenció, promocionar hàbits de vida saludable i previndre un envelliment actiu lluny de formes de vida marcats per l'obesitat, la diabetis, el tabaquisme o la hipertensió.

El nostre objectiu no és donar més anys a la vida, sinó més vida als anys. I per a això comptem amb els nostres equips d'Atenció Primària, compostos per metges especialitzats en Medicina Familiar i Comunitària i infermers competentment formats en gestió de la malaltia crònica. I és que l'atenció a la cronicitat és una de les figures principals dels nostres programes, que permeten l'apoderament dels pacients i la seua participació activa en la gestió de la seua malaltia, treballant de manera conjunta amb el sanitari i anticipant les complicacions.

Però si eixes complicacions arriben, el Departament de Salut de la Plana compta amb l'Hospital Universitari de la Plana com a centre hospitalari de referència en la pràctica totalitat de les especialitats mèdiques més habituals. És ací on un equip assistencial format per més de 1.000 professionals treballen per restablir la salut als seus pacients gràcies a una atenció humana i respectuosa amb les diverses situacions d'ingrés, malaltia i dolor.

Amb estos tres pilars volem enfortir el sistema assistencial del Departament de Salut de la Plana basat en les persones, incrementant la capacitat de respondre de manera àgil i organitzada a les necessitats de cada professional i de cada pacient i encaminant els nostres esforços a avançar amb estàndards de qualitat cada vegada més exigents.

 

Bienvenidos al Departamento de Salud de la Plana. A través de nuestra página web (www.laplana.san.gva.es) queremos establecer un canal de comunicación interactivo, directo y bidireccional dirigido tanto a los ciudadanos como a los profesionales sanitarios que conforman esta área sanitaria localizada en las comarcas de la Plana Baixa y Alt Millars.

La gerencia del Departamento de Salud de la Plana inicia su camino con una apuesta firme por devolver la sanidad a lo público, por democratizar el sistema sanitario y por recuperar los derechos de los ciudadanos, garantizando una sanidad pública, universal y de calidad.

Nuestro objetivo es reforzar la actual estructura sanitaria para prepararla de cara al presente y al futuro por medio de una sanidad inspirada en tres grandes pilares: La Atención Primaria, la Atención a la Cronicidad y la Humanización de la Asistencia.

La Atención Primaria es la puerta de acceso al sistema sanitario y en el Departamento de Salud de la Plana se garantiza a través de una red asistencial formada por 14 centros de salud, 29 consultorios auxiliares y más de 500 profesionales. En este primer escalón queremos potenciar las políticas de prevención, promocionar hábitos de vida saludable y prevenir un envejecimiento activo lejos de modos de vida marcados por la obesidad, la diabetes, el tabaquismo o la hipertensión.

Nuestro objetivo no es dar más años a la vida, sino más vida a los años. Y para eso contamos con nuestros equipos de Atención Primaria, compuestos por médicos especializados en Medicina Familiar y Comunitaria y enfermeros competentemente formados en gestión de la enfermedad crónica. Y es que la atención a la cronicidad es una de las figuras principales de nuestros programas del Paciente Activo, que permiten el empoderamiento de los pacientes y su participación activa en la gestión de su enfermedad, trabajando de manera conjunta con el sanitario y anticipando las complicaciones.

Pero si esas complicaciones llegan, el Departamento de Salud de la Plana cuenta con el Hospital Universitario de la Plana como centro hospitalario de referencia en la práctica totalidad de las especialidades médicas más habituales. Es aquí donde un equipo asistencial formado por más de 1.000 profesionales trabajan por restablecer la salud a sus pacientes gracias a una atención humana y respetuosa con las diversas situaciones de ingreso, enfermedad y dolor.

Con estos tres pilares queremos fortalecer el sistema asistencial del Departamento de Salud de la Plana basado en las personas, incrementando la capacidad de responder de manera ágil y organizada a las necesidades de cada profesional y de cada paciente y encaminando nuestros esfuerzos a seguir avanzando con estándares de calidad cada vez más exigentes.

 


 

Visor de contenido web Visor de contenido web